Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της διαχείρισης και μεταφοράς των επικινδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)