Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

συνοπτικός διαγωνισμός για την λογιστική υποστήριξη του Οικονομικού τμήματος με βάση το πδ 146/2003 και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2017