Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.ΙΑ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

συνοπτικός διαγωνισμός για την λογιστική υποστήριξη του Οικονομικού τμήματος με βάση το πδ 146/2003 και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2017