Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συντήρηση υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων